dijous, 26 de març de 2015

Volem Institut Aimerigues NOU pel curs 2016 JA!

Terrassa revisarà la preinscripció del pròxim curs per la baixa natalitat. Amb tot, la demanda i per tant la pressió demogràfica es manté en la Secundària i el Batxillerat, sent imprescindibles les programacions de centres d’ensenyament previstes a la ciutat.


Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Maurina considerem aquesta problemàtica un tema prioritari, tal com va quedar reflectit a l’Assemblea general del passat dissabte, i continuarem treballant i reivindicant fermament la necessitat d’un institut al nostre barri, així com la construcció del Institut Les Aimerigues, principal potencial per tot el Districte 4, i provisionalment a l’antiga Escola Germans Amat que el proper curs ja quedarà petita.

                                                    Foto: Viquipèdia

 Des de la nostra associació apostem per l’educació pública, de qualitat i en català, i considerem de vital importància per les característiques socials i econòmiques tenir equipaments dignes i amb una dotació de serveis i instal·lacions de qualitat per que el jovent del barri pugui desenvolupar la seva etapa formativa sense haver de marxar a altres llocs per aquesta mancança.

Els veïns i veïnes de La Maurina considerem que un projecte d’aquestes característiques no només comporta un benefici pel sistema educatiu local i del territori, sinó també un element que afavoreix les condicions de vida i la cohesió social del nostre barri.


Per aquesta raó, des de la nostra associació, i conjuntament amb el veïnatge del barri, continuarem en aquest nou període que s’obre reivindicant la construcció del Institut Les Aymerigues, i la dotació de noves ofertes i línees d’educació secundaria per donar cabuda a les oportunitats i necessitats del jovent i dels pares i mares del nostre barri.

dijous, 19 de març de 2015

Observacions sobre Llei de Telecomunicacions i antenes de telefonía mòbil

D'entrada, l'associació de veïns i veïnes ens oposem a l'instal·lació d'aquesta antena en aquesta zona, carrer Sant Mateu,43 de Terrassa.

Fa uns 4 anys ja vam mostrar el rebuig a aquest tipus d'insatal·lacions, denunciant la que hi havia instal·lada a el mateix carrer amb Maria Auxiliadora. Finalment desmantellada per la poca seguretat que oferia el edifici, una vegada feta la inspecció municipal.

De totes maneres, comprenem els dubtes i desconfiances  que tot aquest tema produeix, tant en temes de salut com de que tots volem tenir bona cobertura a les nostres zones i aparells de mòbil.

Per tot això creiem interessant analitzar tots els pros i contres, revisar la llei de Telecomunicacions, on d'entrada creiem que deixa venuts als veïns i veïnes i principalment ala ajuntaments, que són les administracions més properes i a qui acudim per que ens sol·lucioni els problemes en primera instància.

Us convidem a fer un repàs de tots aquests punt de vista:

Sobre la llei de Telecomunicacions aprobada pel actual govern del PP,, amb el suport del PSOE i CiU:


"Carta blanca per instal·lar antenes de telefonia mòbil als edificis.

Les companyies de telèfons i comunicacions podran decidir a partir d'ara  i només amb l'autorització del Ministeri d'Indústria on situar les antenes de telefonia mòbil, una mesura que obre les portes a l'especulació i als possibles perjudicis per a la salut per manca de garanties en el controls dels efectes de les ones."

Llei de Telecomunicacions (BOE) artticle 34, apartat 6 :

6. "Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley.

Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración.

En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el apartado anterior.

Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentación, la administración pública competente no ha dictado resolución expresa.

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite.

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte posible.

La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar la instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial."

El comunicat de la Confavc ho enmarca molt bé, és molt clar i ho emmarca molt bé… ara comencem a veure els primers resultats de la nova “regulació” legal….


"Vergonyosa la nova Llei General de Telecomunicacions que enterra la sobirania del veïnat."

Cal informar-se de temes de salut, molt interessant aquestes informacions:

Amb aquest enllaç podeu saber on estan les bases de telefonia mòbil de Terrassa:


Recomancions de com utilitzar el mòbil per reduir riscos en salut:


Consejos para reducir los efectos de las ondas electromagnéticas en nuestra vida diaria:

Les mesures de radiacions que s’han fet a Terrassa i la web de la Generalitat porta tota la información sobre el tema telefonia mòbil, antenes, normativa i medicions i controls:
dimecres, 4 de març de 2015

Projecte Barris Creatius


 Projecte Barris Creatius

Benvolguts/des, 
La biblioteca participa del projecte Barris Creatius, projecte multidisciplinari de difusió de les arts visuals, on un col·lectiu de persones podran treballar amb un artista local per a crear una obra d'art que posteriorment s'exposarà durant tot el mes de maig a la Casa Soler i Palet. 

Estem buscant persones que vulguin participar en aquest projecte que només es durà a terme els dissabtes al matí dels mesos de març i abril. Els participants podran treballar amb el Kim Amate, il·lustrador i artista professional.

La primera trobada del grup serà el proper dissabte 7 de març 2015 a les 10 h. a la Biblioteca Districte 4.

Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a la Biblioteca districte 4.