Passa al contingut principal

Petició de convocatòria del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Pla de Barris

 Aquesta és la carta petició que hem fet les entitats del barri de La Maurina que formen part del Comitè d'Avaluació i Seguiment del pla de Barri, per que els responsables de la Generalitat vinguin a donar-nos les explicacions que ens mereixem.A l’atenció de,

Carles Sala i Roca
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del
Departament de Territori i Sostenibilitat
Carrer d'Aragó, 244-248
08007 Barcelona

Benvolgut senyor,
En els darrers dies han aparegut notícies en relació a la intenció de la Generalitat de Catalunya de no pagar l’any 2012 les obres dels diferents Plans de Barri i que davant la disminució del pressupost es centrarien en d’altres prioritats i en quant als Plans de Barri es preveia canviar els terminis previstos en la planificació i els convenis signats amb els Ajuntaments.

En quant al Pla de Barri de La Maurina, ens consta que fins ara s’estava complint amb els terminis previstos en el projecte presentat i aprovat inicialment, però també ens consta que la Generalitat no ha fet efectiu cap pagament de les despeses efectuades al 2011 en el desplegament de les diferents actuacions previstes del Pla de Barris de La Maurina a Terrassa i que aquestes han estat assumides íntegrament per l’Ajuntament. També ens ha arribat informació que la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya amb data 30 de desembre del 2011 ha comunicat per carta a l’Ajuntament de Terrassa que al 2012 no efectuarà cap pagament de les despeses que es realitzin en els diferents programes del pla de Barri de La Maurina.

A ningú se li escapa que davant aquests aconteixements totes les previsions i calendaris aprovats en l’execució del Pla de Barri de La Maurina queden en paper mullat.

A més considerem que en tot aquest afer sens ha menystingut als que hi estem al territori, al barri, i en concret a les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials que hem vingut fent un important esforç de col•laboració en el desenvolupament del Pla de Barri per tal que els objectius que en el seu moment definien l’actuació al nostre barri s’assolissin amb el major èxit possible.

Volem recordar que el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, en el seu article 18 mandata a la creació d’un  Comitè d'Avaluació i Seguiment de cada Pla de Barris amb participació de representants de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament on es desenvolupa el Pla de Barri i de les entitats més representatives de l'àmbit objecte de l'actuació.

Aquest Comitè d’Avaluació i Seguiment, segons el propi article 18 del citat decret, té assignades les següents funcions: Establir els mecanismes de coordinació i informació, fer el seguiment de les actuacions a nivell financer i d’execució de les diferents actuacions que composen el Pla de Barris i establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control .

També es contempla que el Comitè d'avaluació i seguiment es reunirà, durant l'execució del projecte, almenys tres vegades l'any i totes aquelles que determini la presidència.

En el cas del Pla de Barri de La Maurina el Comitè d’Avaluació i seguiment creat a tal efecte s’ha reunit tres vegades des de l’inici de les actuacions al 2009. La darrera reunió va ser al juliol de 2011 i tot semblava estar dins les previsions inicials i programades.
Som conscients que els responsables polítics de la Generalitat que han pres les decisions citades a l’inici d’aquest escrit no són els mateixos que els que hi eren en el moment d’iniciar-se el Pla de Barris de La Maurina, però entenem que el conveni per l’execució del Pla de barri en els termes signats obliga als signants institucionals, independentment del gestor de torn,. Entenem també que la societat civil i les entitats mereixem un respecte per part de les institucions i un reconeixement real més que formal i estètic.

En moments de desafecció i desconfiança en la política i les institucions cal més que mai el compliment de les normatives i una total transparència.

Per tant li demanem que en compliment del vigent Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, i donat que com marca és el Departament de Territori qui el presideix, es convoqui amb caràcter urgent una reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de barri de La Maurina, per tal de formalitzar les informacions aparegudes en diferents mitjans, contrastar opinions entre tots i fer el seguiment de les actuacions a nivell financer i d’execució de les diferents actuacions que composen el Pla de Barris i les previsions de futur proper.
Esperant que la nostra petició sigui atesa el més aviat possible, rebi una cordial salutació. Joan Centelles
 Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
 del Pla de Barri de La Maurina 
 En representació de l’AVV La Maurina

Carme Viladrich

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de la Fundació Maria Auxiliadora


 Josep Plaza

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació del Club de Futbol Maurina-Egara

Enrique Magaña

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de la FAVT ( Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa)


Apolo Gimenez

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment          
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de Casal de la Gent Gran de La Maurina


Pilar López

Membre del Comitè d’Avaluació i Seguiment          
del Pla de Barri de La Maurina
En representació de l’Associació Maurina Comerç

Comentaris